Dragon Plastics Rotomoulding b.v.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DRAGON PLASTICS B.V. TE SINT MAARTENSDIJK

I Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 1:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van zaken en betreffende de uitvoering van werkzaamheden. Bestellingen en opdrachten worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden en betekent bovendien buiten- werking stelling van voorwaarden van de opdrachtgever, die overigens slechts van toepassing op de overeenkomst kunnen zijn voor zover wij dit schriftelijk hebben bevestigd.


II Aanbiedingen

Artikel 2:
Aanbiedingen, ongeacht de vorm, zijn vrijblijvend, totdat de daaruit voortvloeiende opdracht op de wijze als omschreven in artikel 7 bindend is geworden.

Artikel 3:
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door ons verstrekte adviezen en gegevens met betrekking tot te leveren producten, of ontstaan door of bij het gebruik van het product door de opdrachtgever of door een derde, behalve in geval van grove schuld en opzet.

Artikel 4:
Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen enzovoort, door ons vervaardigd in het kader van de opdrachten op bestelling blijven onze eigendom en blijven dat ook nadat de overeenkomst geheel is uitgevoerd. De tekeningen etc. mogen zonder onze schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk vermenigvuldigd worden of aan derden getoond of ter hand gesteld voor welk doel dan ook. Opdrachtgever is tegenover ons aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden tekeningen etc. te zien of in handen krijgen. De tekeningen etc. dienen ons op eerste verzoek onmiddellijk te worden teruggegeven.

Artikel 5:
Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen etc. of adviezen, ons door of namens de opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij zijn niet verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaan af op de juistheid ervan. Opdrachtgever vrijwaart ons met betrekking tot het bovenstaande voor de uit bedoelde onjuistheden voorkomende aanspraken van derden.

Artikel 6:
Alle prijzen gelden voor levering af magazijn, dan wel fabriek, exclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. De goederen zijn, vanaf het verlaten van het magazijn, dan wel fabriek voor rekening en risico van onze opdrachtgever, die zich voor dat risico voldoende dient te verzekeren.

Wij zijn vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending.

De voor herhaald gebruik bestemde emballage van onze producten blijft ons eigendom. De afnemer zal deze emballage te onze beschikking houden. Voor schade of verlies is de afnemer aansprakelijk.

Indien met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewaking-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere heffingen, na het sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van de opdrachtgever, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Voor goederen die wij op termijn of op afroep moeten leveren, en voor goederen die wij bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad hebben, en die wij voor zo spoedig mogelijke levering noteren, behouden wij ons het recht voor, zonder nader bericht, die ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging. 

III Order / opdracht en andere afspraken

Artikel 7:
Een order / opdracht is voor ons slechts bindend voorzover deze door ons schriftelijk, zonder voorbehoud, is aanvaard.

Het vorenstaande geldt evenzeer voor nadere overeenkomsten en voor wijzigingen van bestaande overeenkomsten.

Artikel 8:
Indien na het aanvaarden van de order of verkoop door ons omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren zaken zelf, in lonen, in valutakoersen, in invoerrechten enzovoort, dan zijn wij gerechtigd die prijswijzigingen aan onze opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld.`

Artikel 9:
Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door onze opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijziging wij niet kunnen instemmen, of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten evenals het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze opdrachtgever. Annulering is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming onzerzijds.

Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat die financiële positie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zijn wij te alle tijde gerechtigd, aan de opdrachtgever vooruitbetaling dan wel zekerheid te vragen voor betaling van de door ons voor hem gemaakte en nog te maken kosten, door middel van afgifte van een bankgarantie aan ons, dan wel door betaling van het overeengekomen, uiteindelijk verschuldigde bedrag.

Wij zijn tussentijds gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat aan de gestelde zekerheid is voldaan.

Indien binnen 1 maand na het verzoek om zekerheid te stellen niet is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat in gebrekestelling nodig is, en kan de overeenkomst door ons zonder rechterlijke tussenkomst (schriftelijk) ontbonden worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten, schade en winstderving voortvloeiende uit de opdracht en uit de tussentijdse beëindiging.

Artikel 10:
Het staat ons vrij voor de uitvoering van deze order, derden in te schakelen.

IV Bepalingen omtrent het product

Artikel 11:
Voor kleurafwijkingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid indien deze niet groter zijn dan kleurnuances.

Artikel 12:
Wij worden geacht geheel aan onze verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid producten te hebben voldaan ook ingeval wij tot 10% minder dan de bestelde hoeveelheid afleveren. Uitdrukkelijk wordt dit niet als een tekortkoming onzerzijds beschouwd.

Artikel 13:
Op de opgegeven wand- of plaatdikten of gramgewichten is ons een tolerantie van 10% naar boven of naar beneden toegestaan.

Artikel 14:
Door onze opdrachtgever of namens hem aan ons ter beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan het door ons te vervaardingen product moeten worden aangebracht of verwerkt, moet aan ons de benodigde hoeveelheid, vermeerderd met 10% tijdig, gratis en franco aan onze fabriek worden geleverd.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de aldus door deze als door derden aan ons ter beschikking gestelde onderdelen en/of goederen en staat in voor de goede toepasbaarheid daarvan. Wij gaan er zonder enig onderzoek van uit dat deze onderdelen etc. zonder meer in, op of aan het te vervaardigen opgedragen product toepasbaar te monteren of te verwerken zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeengekomen bepalingen.

Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wel door ons niet te verwerken zijn en dit productiestilstand tot gevolg heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door ons als gevolg van deze stilstand geleden schade.

Artikel 15:
Wij nemen het te vervaardigen product eerst in productie, wanneer de door ons verstrekte proefserie door de opdrachtgever is goedgekeurd en hij ons schriftelijk dat heeft bericht, dan wel wij die goedkeuring schriftelijk hebben bevestigd.

Wij zijn evenwel gerechtigd om, indien binnen acht dagen de monsters door ons zijn verstrekt, onze opdrachtgever niet schriftelijk heeft gereageerd, zulks als een (stilzwijgende) goedkeuring te beschouwen.

V Garantie

Artikel 16:
Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in het geval van door ons namens ons vervaardigde producten in, voor zowel de deugdelijkheid van de door ons geleverde producten, als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of gebouwde materiaal in die zin dat bij gespecificeerde producten de deugdelijkheid van de specificatie van tevoren moet zijn gedefinieerd. In geval van de levering, in het kader van de handel, van door derden vervaardigde complete producten staan wij er slechts voor in dat de geleverde producten qua specificatie en materialen voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

Wij zijn niet gehouden tot het doen van enige verdere vergoeding of schade, direct of indirect, geleden door de opdrachtgever of door enige derde.

Ten aanzien van het gebruik van de door ons in ons bedrijf gemaakte matrijzen geldt een garantieperiode van twee jaren, dan wel is geldend het uitdrukkelijk overeengekomen aantal te produceren kunststofproducten.

De voormelde door ons gegeven garantie geldt niet:

 

a. voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of

onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven.

b. voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van opdrachtgever of diens personeel.

c.  voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling,

buitengewone belasting of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen en corrosieve chemicaliën.

d.  bij verandering van de matrijzen, buiten onze opdracht door derden uitgevoerd. 

VI Matrijzen

Artikel 17:
Matrijzen, vormen, hulpgereedschappen en dergelijke door ons vervaardigd, dan wel geheel of ten dele naar onze wijzigingen vervaardigd, waarvoor onze opdrachtgever de overeengekomen kosten betaald heeft, gaan op het ogenblik dat deze goederen door ons voor de vervaardiging van het product voor de opdrachtgever in gebruik worden genomen over in eigendom van de opdrachtgever.

Deze matrijzen, vormen, hulpgereedschappen, etc. zullen evenwel door ons voor onze opdrachtgever worden bewaard en behouden. Deze zullen niet eerder aan hem op diens verzoek worden teruggegeven dan na verloop van drie jaar, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de opdracht tot vervaardiging daarvan, dan wel indien de opdracht tot vervaardiging als hiervoor bedoeld wordt gevolgd door één of meer bestellingen van producten te vervaardigen met de vorenbedoelde matrijzen, vormen, hulpgereedschappen etc. na verloop van drie jaren na de aflevering van de laatste door de opdrachtgever bij ons gedane bestellingen van producten met deze matrijzen, vormen hulpgereedschappen etc. vervaardigd van deze bepaling kan slechts onder zeer bijzondere onvoorziene omstandigheden worden afgeweken.

In geen geval mogen door ons vervaardigde matrijzen, hulpgereedschappen en dergelijke door de opdrachtgever worden doorverkocht, geleverd dan wel op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld of mag door de opdrachtgever daaromtrent informatie worden verstrekt aan door ons aan te wijzen concurrenten binnen de termijnen als in de vorige bepalingen bedoeld, zulks op straffe van een direct zonder rechterlijke tussenkomst en/of ingebrekestelling opeisbare boete van

€ 4.500,00 voor elke door ons geconstateerde overtreding. Deze boete is verschuldigd op de enkele constatering van de overtreding onzerzijds. Een en ander laat onverlet ons recht op  vergoeding van de geleden schade.

Indien niet binnen de hiervoor genoemde termijnen onze opdrachtgever teruggave van de matrijs, vorm of hulpgereedschappen schriftelijk heeft verzocht, vervalt onze verplichting tot teruggave en zijn wij gerechtigd de matrijs etc. na verloop van een maand na schriftelijke kennisgeving daarvan aan onze opdrachtgever daarover te beschikken, vernietigen daaronder begrepen zonder deswege tot betaling van enige schadevergoeding aan die opdrachtgever gehouden te kunnen worden.

De opdrachtgever is verplicht om, indien hij bestellingen wil doen van producten die met de vorenbedoelde matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d. worden gemaakt, deze bestelling bij ons te plaatsen binnen een periode van tenminste drie jaar, te rekenen vanaf het overeengekomen moment van gereedkomen van deze matrijzen, vormen, hulpgereedschappen.

Artikel 18:
In gevallen waarin onze opdrachtgever de matrijs etc. levert, worden deze op zijn verzoek geretourneerd, echter eerst nadat al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, zijn betaald

Artikel 19:
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van matrijzen etc. behalve in geval van opzet of grove schuld onzerzijds. Voor opzet of grove schuld van ondergeschikten of onderaannemers zijn wij niet aansprakelijk. Indien wij aansprakelijk zijn, worden de matrijzen etc. naar onze keuze, ofwel hersteld ofwel vervangen.

Tot enige verdergaande verplichting of betaling van schadevergoeding zijn wij niet gehouden. Wij zijn niet gehouden de in ons bezit zijnde matrijzen etc. te verzekeren tegen schade door welke oorzaak dan ook.

Artikel 20:
Voorzover wij op de aanbieding of orderbevestiging hebben aangegeven voor welk aantal slagen of produceren een matrijs etc. normaal bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs etc. na dat aantal stuks, respectievelijk na de productie van dat aantal stuks, geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij de offerte of orderbevestiging niet plaatsgevonden, dan zullen wij, zodra ons blijkt dat een matrijs etc. niet meer voor economisch verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennis geven aan de opdrachtgever. In dat geval worden hem tevens de kosten, verbonden aan de reparatie of vervanging opgegeven.

Bij de beoordeling van economisch verantwoorde productie dient mede in overweging te worden genomen de voortschrijding van de technologische en aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met betrekking tot het volume, als de arbeidsintensiteit.

Zolang een matrijs etc. naar de hierboven vermelde maatstaven nog voor productie geschikt is en zich bij ons in bewaring bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen van de daarmede te vervaardigen producten, de onderhoudskosten voor onze rekening gedurende een periode van één jaar na het eerste gebruik.

Matrijzen etc. die naar voormelde maatstaven niet meer voor productie geschikt zijn, behoeven door ons niet meer te worden teruggegeven en mogen door ons vernietigd worden zonder, dat wij daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden zijn.

VII Levering

Artikel 21:
Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn geen fatale termijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de opgegeven levertijd.

Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, noch op niet nakoming van enige terzake op hem rustende verplichting.

Ontbinding door de opdrachtgever is mogelijk onder voorwaarden die gelden voor annulering zoals neergelegd in art. 9.

Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te leveren.  In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien en zolang een deelzending door de opdrachtgever niet wordt betaald en/of de opdrachtgever aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of (een) vroegere overeenkomst (-en) niet voldoet, zijn wij niet tot het leveren van een volgende deelzending verplicht en zijn wij gerechtigd om de overeenkomst (-en) voor zover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtgever, te ontbinden  met behoud van ons recht op schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden. 

VIII Eigendomsvoorbehoud en risico

Artikel 22:
Wij blijven eigenaar van de door ons aan de opdrachtgever geleverde producten, ook na aflevering waar deze producten zich ook mochten bevinden. De opdrachtgever wordt geacht de producten voor ons te houden, zolang deze niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, aan ons.

De afnemer heeft het recht de van ons gekochte producten door te verkopen of te verwerken, mits dit geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden mogen de zaken niet, op enigerlei wijze strekken tot zekerheid van schulden aan derden. In geval van niet betaling van enig opvorderbaar bedrag, dan wel in geval de opdrachtgever enige verplichting uit welke overeenkomst met ons dan ook met betrekking tot de uitvoering van werk of verkoop van goederen jegens ons niet nakomt, als ook in geval van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, hebben wij het recht de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat door ons dan nog niet is uitgevoerd, alsmede eventueel bestaande andere overeenkomst (-en) met de opdrachtgever gesloten, met onmiddellijke ingang zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, middels daartoe aan de opdrachtgever gericht aangetekend schrijven te annuleren.

Met voorgenoemde annulering verklaart de opdrachtgever bij voorbaat alsdan in te stemmen in welk geval de opdrachtgever ons nu reeds de toegang tot zijn terreinen en opstallen verleent en wij gerechtigd zijn de nog niet betaalde geleverde goederen terug te nemen onverminderd ons recht op vergoeding van schade, kosten, rente en gederfde winst, van welk door één en ander mochten ontstaan.

In vorenstaande gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben, in haar geheel en dadelijk opeisbaar.

De opdrachtgever is verplicht ons terstond op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel ons eigendomsvoorbehoud rust.

 IX Overmacht

Artikel 23:
Indien zich ten aanzien van ons een overmachtsituatie voordoet, waaronder mede wordt begrepen storingen in het bedrijf, of in de aanvoer van producten, materialen, grondstoffen of hulpmiddelen, alsmede indien zich omstandigheden voordoen, waardoor levering voor ons onredelijk bezwarend en/of onevenredig zwaar wordt, zijn wij gerechtigd de levering, hetzij gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten, hetzij – ofwel na verloop van de aangegeven redelijke termijn, ofwel direct – de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door een schriftelijk gemotiveerde verklaring zulks zonder dat opdrachtgever daaraan enige aanspraak op vergoeding van door haar geleden of te lijden schade kan ontlenen.

Indien daarbij sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de opdrachtgever de aan ons opgekomen kosten en/of evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn, uiteraard tegen levering van de door ons vervaardigde zaken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de opdrachtgever of door derden door opschorting of annulering als gevolg van voormelde overmacht.

 

X     Rechten van intellectueel c.q.industrieel eigendom

Artikel 24:
a Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde apparatuur, producten en/of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons.

De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten c.q. de sublicenties die bij overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de wederpartij tot verveelvoudiging van de ontwikkelde apparatuur, producten en/of andere materialen is uitgesloten. Een aan de opdrachtgever toekomend recht tot gebruik c.q. licentierecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

b Indien in afwijking van lid a wij bereid zijn ons te verbinden tot overdracht van

een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde apparatuur, producten en/of andere materialen, over zullen gaan op de opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van ons onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht ons aan om ten behoeve van onszelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortelijk zijn aan die welke ten behoeve van de opdrachtgever zijn of worden gedaan.

c Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het

vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur, producten en/of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

d De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inbreuk op

onze rechten van intellectuele eigendom, gepleegd door middel van de door ons aan hem geleverde zaken. De opdrachtgever is verplicht ons direct op de hoogte te stellen, zodra hem enige inbreuk op onze rechten bekend is.

e In geval van fabricage door ons van producten naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van onze opdrachtgever ontvangen of via hem van derden, staat onze opdrachtgever er voor in dat door de vervaardiging en/of levering van die producten geen octrooimerken of gebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart onze opdrachtgever ons tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiend.

Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, zijn wij zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd, terstond die vervaardiging en of levering te staken en van onze opdrachtgever vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd onze afspraken op eventuele verdere schadevergoeding, zonder dat wij tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden zijn.

f Wij zijn verplicht de opdrachtgever terstond in kennis te stellen indien derden bezwaren maken tegen de vervaardiging en/of levering van voor hem bestemde goederen.

 

XI  Reclames

Artikel 25:
De opdrachtgever dient bij ontvangst te onderzoeken of de hoeveelheid geleverde producten juist is. Reclame over de geleverde hoeveelheid dient schriftelijk per omgaande te geschieden, nadat opdrachtgever de hoeveelheid redelijkerwijs had kunnen onderzoeken, doch uiterlijk binnen 5 dagen na levering van de producten. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de hoeveelheid als vermeld op de vrachtbrief, de afleveringsbon of een dergelijk document geacht door de opdrachtgever als juist te zijn geaccepteerd. Alle reclames over eventuele onjuiste uitvoering van de orders, of over de kwaliteit van de geleverde producten moet bij aangetekend schrijven geschieden binnen acht dagen na levering. Bij gebreken in de zin van art. 16 dient de opdrachtgever binnen 48 uur nadat hij meent een gebrek te hebben geconstateerd, ons daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen. Wanneer de voormelde termijnen zijn verstreken wordt de opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard. Reclames buiten de voormelde termijnen behoeven door ons dan ook niet meer in behandeling te worden genomen. Indien tijdig is gereclameerd en nadat bewezen is dat de producten materiaal- of fabricagefouten vertonen, zullen wij naar onze keuze, ofwel voor kosteloze reparatie, ofwel voor gehele of gedeeltelijke gratis herlevering zorg dragen. In geval van de levering in het kader van het handelen van door derden vervaardigde complete producten, zullen wij naar onze keuze zorg dragen voor een gehele of gedeeltelijke gratis herlevering, dan wel zullen wij de geleverde zaken terug nemen onder creditering van de opdrachtgever. Tot enigerlei verdere verplichtingen zijn wij niet gehouden, in het bijzonder niet  het vergoeden van schade aan de zijde van opdrachtgever ontstaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en rente welke voor de opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze dienst of van tekortkoming van de goederen die door ons aan de opdrachtgever zijn geleverd. Wij zijn slechts gehouden te leveren volgens de bij het plaatsen van de orders overeengekomen specificaties, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13. Voor de toepasselijkheid van de geleverde producten voor de door de opdrachtgever bedoelde of welke andere van de specificaties afwijkende doeleinden dan ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer de opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig is gebleven met zijn tot dan toe ontstane verplichtingen jegens ons uit enige overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aanspraken tot het vergoeden van enige schade, van derden die voortvloeien uit deze overeenkomst.

XII Betaling

Artikel 26:
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke door het enkel verstrijken van deze  betalingstermijn, zonder dat daartoe enige in gebrekestelling behoeft plaats te vinden en is de opdrachtgever in verzuim.

In dat geval wordt de uitvoering van alle voor de opdrachtgever aanvaarde opdrachten opgeschort totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Wij zijn vrij (nadien) een termijn te stellen en wordt deze termijn overschreden, dan zijn wij gerechtigd de bedoelde opdrachten niet uit te voeren en schadevergoeding te vorderen. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmede de vervaldatum wordt overschreden.

Betalingen dienen te geschieden, hetzij à contant ten onze kantore, hetzij door middel van bankoverschrijving, waarvan de betaling eerst tot stand komt door bijschrijving op de door ons aangehouden bankrekeningen.

De opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, alsmede in geval van (aanvraag van) faillissement of surséance van betaling, onder curatele of onder bewindstelling of liquidatie.

Alle kosten met name de buitengerechtelijke en de gerechtelijke ter incassering van onze vordering,  komen voor rekening van de opdrachtgever die in verzuim is tegen de werkelijk gemaakte kosten. De forfaitaire buitengerechtelijke kosten zullen minimaal 15% bedragen over de verschuldigde bedragen. Wij hebben het recht te bepalen op welke schulden betalingen worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst worden aangemerkt in mindering op de gemaakte kosten, daarna de rente c.q. de hoofdsom.

Wij hebben te allen tijde het recht nadere zekerheden te verlangen van opdrachtgever voor de betaling van openstaande facturen.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor al onze kosten en schade voortvloeiende uit de opdracht en de tussentijdse beëindiging.

Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever te vorderen dat deze een cessie-akte tot overdracht van zijn vordering(en) op zijn afnemer ondertekend, waartoe de opdrachtgever zich jegens ons, indien wij dit vorderen, verplicht, zulks tot zekerheid van de betaling van de schuld (-en) van de opdrachtgever aan ons.

XIII     Toepasselijk recht

Artikel 27: Op al onze voorwaarden, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, is het Nederlands recht van toepassing.


XIV Deponering en ingang geldigheid

Artikel 28:
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Middelburg met ingang van

1 december 2011.